top of page

Maa-amet

Valitsusasutus, mis osaleb riikliku maapoliitika arendamisel ja elluviimisel

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.


Maa-ameti tegevused jagunevad nelja laiema valdkonna vahel:

1. Riigi maapoliitika elluviimine – riigimaade haldamine ja rentimine, riigile mittevajaliku maa müük ja avalikes huvides vajaliku maa omandamine, maareformi läbiviimine.

2. Maakatastri pidamine – katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine.

3. Geoinformaatika – ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine.

4. Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine – geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise info haldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.


Maa-ameti rahvusvahelise tegevuse eesmärgiks on tugevdada koostööd teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkondades, et lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist; panustada üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja parimate praktikate vahetamises.


Maa-amet on usaldusväärne koostööpartner ning esindab Eestit mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näiteks EuroGeographics, EL katastrite alaline komitee (PCC), EuroSDR ja ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise ekspertide komitee Euroopa alamkomitee UN-GGIM:Europe.


Seotud erialad:

rakendusgeodeesia, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Lisainfo:

Praktikapakkumised:

https://maaamet.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/organisatsioon/personaliinfo#praktika

Avaliku konkursi puhul ootame sooviavaldusi läbi CV-online ja Talendipank kaudu.

Ilma konkursita võib saata praktikasoovid meilile mapersonal@maaamet.ee

Praktikaga tegeleb:

Ene Raudsepp, ene.raudsepp@maaamet.ee, +372 56979367

Maa-amet
bottom of page